Parafia Dobrego Pasterza na Woli

Zgoda dla chrzestnego lub świadka bierzmowania

Kodeks Prawa Kanonicznego wymaga, by chrzestny:

♦ miał ukończone 16 lat;

♦ miał sakrament bierzmowania;
♦ nie był rodzicem kandydata do chrztu;
♦ był praktykującym katolikiem prowadzącym życie zgodne z wiarą Kościoła (uczestnictwo w coniedzielnej Mszy św., regularna spowiedź, uznawanie nauki Kościoła w kwestiach dotyczących wiary i moralności – z tego względu chrzestnym nie może być np. osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
♦ przedstawił zaświadczenie z parafii zamieszkania, że może być dopuszczony do godności rodzica chrzestnego.

Zaświadczenie takie wystawiane jest naszym parafianom wyłącznie na podstawie osobistej wizyty w kancelarii. Jest ono potrzebne rodzicom do spisania aktu chrztu. Odbywa się ono w parafii chrztu zazwyczaj ok. dwa tygodnie przed chrztem.

Chrzestny w czasie liturgii chrztu powinien być w stanie łaski uświęcającej, by w czasie jej celebracji mógł przyjąć Komunię Świętą. Jako pomoc w tym zakresie niektóre parafie (w tym nasza) wydają kartkę do spowiedzi, którą po podpisaniu przez spowiednika należy przekazać księdzu przed chrztem (najlepiej przy podpisywaniu dokumentów w dniu chrztu).

Rola chrzestnego w Kościele od zawsze wiązała się ze szczególną godnością i odpowiedzialnością zarówno wobec Wspólnoty Kościoła, jak i wobec samego kandydata do chrztu i jego bliskich. W Kościele pierwotnym chrzestny nie tylko pomagał kandydatowi w należytym przygotowaniu się do przyjęcia chrztu, ale także wspierał go po chrzcie, a nade wszystko swoją relacją do Boga, postawą życia i modlitwą pociągał do wiary i pomagał w wytrwaniu w wierności Bogu i Kościołowi. Dlatego Kościół od zawsze troszczył się o to, by chrzestny spełniał określone warunki, które dają uzasadnioną nadzieję na należyte wypełnianie przez niego swojego zadania.

Uwaga: Kodeks Prawa Kanonicznego dopuszcza tzw. instytucję świadka chrztu, która ustanowiona jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej i tylko obok chrzestnego katolika. Katolik zatem może być jedynie chrzestnym, a nie świadkiem chrztu.

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych bez przeszkód

Uwaga: W związku z pandemią – do odwołania, chrzty dzieci ze związków niesakramentalnych bez przeszkód odbywają się na tych samych zasadach, co w przypadku związków sakramentalnych tj. w każdą niedzielę miesiąca po ustaleniu daty i godziny w kancelarii i rozmowie z duszpasterzem.

Formalności kancelaryjne:

  1. Ustalenie daty chrztu – przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem.

Chrzty odbywają się z zasady w I, III i V niedziele miesiąca na Mszy św. o godz. 13:00 (w wakacje o 12:00). Praktycznie nie ma ograniczeń odnośnie do  liczby dzieci, które mogłyby przyjąć chrzest na jednej Mszy św.

UWAGA: Do odwołania chrzty odbywają się pojedynczo po ustalonej Mszy św. niedzielnej niezależnie od tygodnia w miesiącu.

  1. Spisanie dokumentów – ok. 2 tygodnie przed chrztem.

Wymagane są następujące dokumenty:

♦ akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu),

♦ zgody dla chrzestnych z ich parafii zamieszkania,

♦ dodatkowo, jeśli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafią, konieczna jest zgoda na chrzest z ich parafii zamieszkania.

Ponadto potrzebne są informacje o rodzicach i chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek). W czasie wizyty wręczane są kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych.

  1. Podpisanie aktu chrztu – w dzień chrztu.

Rodzice i chrzestni stawiają się w kancelarii w dniu chrztu, ok. 20 min. przed Mszą św., by złożyć podpis w księgach parafialnych.

Ponadto wymagany jest:

  1. Udział rodziców i chrzestnych w katechezie – piątek przed chrztem.

Katecheza odbywa się po Mszy św. o godz. 19:00 w kapicy Miłosierdzia. jest obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych (jeśli to możliwe, prosimy przyjść bez dzieci).

UWAGA: Do odwołania zamiast katechezy rodzice otrzymują broszurę na temat chrztu, do zapoznania się we własnym zakresie.

  1. Spowiedź rodziców i chrzestnych.

Podpisane przez spowiednika kartki ze spowiedzi rodzice i chrzestni przekazują w dzień chrztu podczas podpisywania dokumentów.

  1. Zakup białej szaty i świecy używanych podczas liturgii chrztu.

Zwracamy także uwagę na wybór odpowiednich chrzestnych, którzy modlitwą i świadectwem życia będą wspierać swojego chrześniaka oraz o stosowny strój na liturgię, który nie będzie „rozpraszał” wspólnoty wiernych.

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych z przeszkodami

Chrzest dzieci ze związków niesakramentalnych z przeszkodami, a więc takimi, w których jedno lub oboje rodziców związanych jest węzłem małżeńskim z inną osobą, odbywa się na zasadach określonych dla związków sakramentalnych. Rodzice i chrzestni zobowiązani są jednak do złożenia dodatkowego oświadczenia, w którym zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Jeżeli istnieją uzasadnione argumenty dla stwierdzenia nieważności istniejącego węzła małżeńskiego z inną osobą, stanowiącego przeszkodę dla prowadzenia przez rodziców dziecka życia sakramentalnego, zachęcamy, by sprawę skierować do sądu kościelnego w celu zbadania ważności zawartego małżeństwa.